:


Vasyl Porokhovskyy, Olga Baltrunas, Senior I, Ukraine

WDSF OPEN SENIOR I STANDARD